FAALİYET ALANLARIMIZ

Beyaz Avukatlık Bürosu,birçok hukuki konuda faaliyet göstermektedir. Aşağıda özellikle uzman olduğumuz faaliyet alanlarımızı ve bunlar ile ilgili kısa bilgileri bulabilirsiniz...


Danışmanlık Hizmetleri

Beyaz Avukatlık Bürosu olarak, şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki olarak yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayacak şekilde yönlendirici danışmanlık hizmeti veriyoruz.


İca ve İflas Hukuku

Beyaz hukuk bürosu alacak- borç yönetimi konusunda alacaklı lehine borçluya ait tüm menkul- gayrimenkul , üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklar olmak üzere borçlunun tüm malvarlığı tespitini sağlayarak ; devlet organları eli ile alacaklının alacağına kavuşmasını zaman kaybetmeksizin en hızlı ve etkin şekilde sağlamaktadır.Müvekkil ile devam eden süreçte sürekli olarak bilgi paylaşımı yapılmakta ve dosya safahatı ile dosyanın akıbeti hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İcra iflas hukuku alanında borçlu lehine borcun tasfiye edilmesi ve alacaklı ile yapılacak sulh görüşmeleri ile protokol tanzimi yapılmaktadır.

Söz konusu icra iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara esas icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde ikame edilen davaların hazırlanması ve takibi ile bu hukuk alanında şahıs ve şirket danışmanlığı yapılmaktadır.

icra iflas hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;
- Alacağın tahsili için icra müdürlüğü nezdinde ilamlı / ilamsız takip
- Kambiyo takibi hazırlanması
- Menfi tespit ve istirdat davaları ikamesi
- İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları ikamesi
- Haciz, muhafaza ve satış işlemleri
- Borca , imzaya ve takibe itiraz , takibin iptali
- İflas ve iflas erteleme , konkordato
- İhalenin feshi
- İstihkak davaları
- İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
- Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında toplantı zemini oluşturarak sulh görüşmeleri yapılarak borcun ödenmesine yönelik protokol tanzimi.


Ticaret Hukuku / Şirketler Hukuku

Beyaz hukuk bürosu şirketler hukukunda şirketlerin kuruluşu, birleşme /devralma, sermaye artırmı, şirket nev’İ değişimlerinde hukuki danışmalık yapmaktadır. Ticaret hukuku kapsamında müvekkil şirketlere hukuki danışmanlık yapılmakta olup ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

Beyaz hukuk olarak hukuki sorunlar ortaya çıkmadan önce müvekkil şirketlere kuruluşlarından itibaren yapmaları gereken işlemlere ilişkin hukuki yardım yapılarak sağlam bir alt yapı zemini oluşturulmaktadır.Büromuz ulusal /uluslararası faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık yaparak bu firmaların faaliyet alanlarına göre yapacakları sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Hizmetlerimiz;
- Şirketlerin faaliyet alanına ilişkin ticari sözleşmelerinin hazırlanması
- Şirketlerin kuruluşu, birleşme/devralmaya ilişkin danışmanlık
- Sermaye artırımı
- Şirket nev’i değişimlerinde hukuki danışmanlık
- Pay ve hisse devirleri
- Ticaret hukuku kapsamında müvekkillerin karşılaştıkları her türlü hukuki ihtilafların çözümüne yönelik dava ikamesi ve takibi


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Beyaz hukuk bürosu işveren müvekkiller aleyhine muhtemel ikame edilecek davaların önlenmesi amacıyla takip edilen güncel yargıtay kararları ışığında iş kazalarını önleme, iş güvenliği eğitimi konusunda bilgilendirme, işçi alacaklarının ödenmesi ve her türlü evrak belge düzenlemesi konularında danışmanlık hizmeti vermekte olup müvekkil menfaatlerini gözeterek aleyhine dava ikamesini önlemeyi hedeflemektedir.

Beyaz hukuk bürosu işveren müvekkillere hizmet sözleşmesi hazırlanması, işçilere ait özlük dosyası hazılrlanması , fesih bildirimleri, işyeri içerisinde düzenlenmesi gereken savunma tutanak gibi belgelerin hazırlanması husuusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca işyerinde hakkı haleldar olan işçi müvekkillerimize iş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde işyeri aleyhine dava hazırlamakta ve takibini sürdürmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;
- Kıdem tazminatı , ihbar tazminatı , ücret alacağı , fazla mesai , yıllık izin alacağı gibi işçi alacakları konulu dava hazırlanması ve takibi
- Hizmet tespiti davaları hazırlanması ve takibi
- İşe iade davaları hazırlanması ve takibi
- Mobing ve kötüniyet tazminatlarına ilişkin davaların hazırlanması ve takibi
- İş kazasından doğan (yaralanma, ölüm , işgöremezlik) maddi- manevi davaların ikamesi ve takibi
- Güncel yargıtay kararlarına uyumlu sözleşme hazırlanması ve işyerinin bu yönde eğitimi
- İşyeri güvenliği hakkında bilgilendirme ve yapılması gerekenler hakkında danışmalık hizmeti
- Sözleşmenin feshinde ve işten çıkarma konuları hakkında hukuki yardım
- Çalışanlar hakkında işyerinde hazrlanması gereken tutanak/ savunma hazırlama, ihtar ve fesih bildirimleri düzenleme


Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Beyaz hukuk; dava çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu gayrimenkul hukuku alanında tecrübe ve birikimleri ile ayrıca genç ve dinamik kadromuzun sürekli güncellenen yargıtay kararlarını takibi ışığında dava sürecine hakimiyeti ile müvekkillerine danışmalık hizmeti vermekte ve uyuşmazlıklarda dava ikame edilmektedir.
Gayrimenkul hukuku alanında hizmetlerimiz:
- Ecrimisil davaları
- İzale-i şuyu davaları
- Tapu iptal ve tescil davaları
- Şuf’ a davaları
- Men’i müdahale davaları
- Gayrimenkul satış vaadinden doğan davalar
- Muvazaa nedeni ile tapu iptal tescil davaları
- Kat mülkiyetinden doğan davalar
- Tahliye davaları
- Kira Tespit Davaları
- Uyarlama davaları
- Kira alacağı davaları
- Kira sözleşmesi düzenlenmesi
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi


Miras Hukuku

Beyaz hukuk ; miras bırakanın ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi halinde ölen kişinin malvarlığının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğine dair müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte olup mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar durumunda medeni kanunun miras hükümleri uyarınca dava hazırlamakta ve takibi yapılmaktadır.

Miras hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:
- Muris muvazaasına ilişkin davalar
- Veraset ilamı alınması
- Mirasçılık sözleşmesi hazırlanması
- Vasiyetname düzenlenmesi konusunda danışmanlık
- Tereke tespit ve tenkis davaları
- Mirasın reddi davaları
- Vasiyetnamenin iptal davaları
- Mirasçılık belgesinin iptali davaları
- İzale-i şuyu davaları


Aile Hukuku

Beyaz hukuk aile hukuku kapsamına dahil nişanlanma, evlilik, boşanma , nafaka, velayet ,vesayet, kayyımlık, maddi manevi tazminat , evlat edinme , mal rejimleri , aile konutu , soybağı konularına ilişkin müvekkillerimize hukuki yardım sağlanmaktadır.

Aile hukuku alanına ilişkin hizmetlerimiz: - Çekişmeli boşanma
- Anlaşmalı boşanma
- Velayet davaları
- Nafaka davaları
- Mal rejimi davaları
- Katkı payı /katılma alacağı davaları
- Soybağının reddi davaları
- Maddi manevi tazminat davaları


Fikri Mülkiyet Hukuku

Beyaz hukuk bürosu; telif hakları ve fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve ilgili konuda dava ikame etmektedir.

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:
- Marka patent tasarımlar ile ilgili davalar
- Ticari sırların korunması ve kötüye kullanılmasını engelleme
- Haksız rekabet davaları
- Maddi manevi tazminat davaları
- Marka patent tescili ve tescile itiraz davaları
- Marka patent iptali davaları
- Tecavüzün önlenmesi davaları


İdare Hukuku

Beyaz hukuk bürosu; idarenin yapmış olduğu haksız eylem ve işlemlere karşı müvekkil adına idari başvurularda bulunarak bu idari süreci takip etmektedir. İdarenin vermiş olduğu yanıt sonrasında idare mahkemeleri nezdinde dava ikame edilmektedir. Hukuk bürosu olarak idare hukuku mevzuatı kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünde müvekkillere hukuki yardım yapılmaktadır.


Tüketici Hukuku

Beyaz hukuk bürosu; müvekkillerinin tüketici namı ile kaybettikleri ekonomik hakların giderilmesi zarara uğrayan müvekkillerinin karşılıklı mutabakat ya da dava yolu ile zararının giderilmesi için günümüze değin değişen yargıtay kararları doğrultusunda hizmet vermektedir.

Tüketici hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:
- Alım satım sözleşmesi düzenlenmesi
- Tüketici hakem heyetinde yapılacak işlemler
- Alııcı ile satıcı arasındaki sulh görüşmeleri ve protokol tanzimi
- Bankalara karşı ikame edilecek davalar
- Tapu iptal tescil davaları


Ceza Hukuku

Beyaz hukuk bürosu ; gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili, soruşturma/ kovuşturma aşamaları dahil ceza davalarında müvekkillerine gerek danışmanlık hizmeti vermekte gerekse de davalarda sanık/ müşteki sıfatı ile davaları takip etmektedir.